7 основни роли на правителството – трябва ли те да се променят в бъдеще?

От какво се нуждаем от правителството и от какво ще се нуждаем в бъдеще?

Какви са текущите и евентуалните бъдещи роли на нашите правителства? Какво могат да правят, какво трябва да правят и как се определят тези роли?

Когато разглеждаме промените, които се случват в света, и намесата на правителствата и техните политики, трябва също така да разберем основните роли, които имат нашите правителства, и какво наистина могат да постигнат.

За повечето хора правителството е само система чрез която плащат данъчните си задължения и избират кой да ги представлява в политическото пространство. Но в действителност едно правителство може да има много различни роли и е важно да разберем кои са те и защо трябва да се справим по-добре. Особено в свят, в който сме изправени пред икономическа криза, глобално затопляне, социално неравенство и възход на технологичните гиганти, трябва да разберем по-добре какво е нашето правителство, какво може да направи и какво му липсва.

Промяна на ролята на правителствата в историята

Правителствата винаги са имали различни роли в историята. Понякога те са отговаряли за грижата за хората, а друг път – за създаването на закони. Имало е моменти, когато правителствата са отговаряли и за двете неща, и други, когато са правили само едното или другото.

Ролята на правителството се е променяла много през годините. В миналото правителствата често са отговаряли за всичко. Те са създавали законите, прилагали са ги и са се грижили за хората. Така е било в продължение на много години.

С течение на времето обаче ролята на правителството започна да се променя. Правителствата започнаха да предават част от властта си на други организации. Например в много държави правителството вече не отговаря за прилагането на законите. Това вече е работа на полицията.

Ролята на правителството се промени и по отношение на грижата за хората. В миналото правителствата често отговаряха за осигуряване на неща като здравеопазване и образование. През последните години обаче много правителства започнаха да приватизират тези услуги. Това означава, че вместо правителството да предоставя тези услуги, сега това правят частни компании.

Въпреки тези промени ролята на правителството все още е много важна. Правителствата все още са отговорни за създаването на закони и осигуряването на тяхното прилагане. Те отговарят и за предоставянето на услуги, от които хората се нуждаят, като например здравеопазване и образование. Въпреки че ролята на правителството може да се е променила през годините, то все още е съществена част от обществото.

7 основни роли на правителството

1. Предоставяне на обществени блага

Услуги, които не могат да бъдат спрени и от които никой не може да бъде лишен.

Примери: Националната сигурност може би е най-добрият пример за подчертаване на двете концепции за невъзможност за спиране на държавна услуга и наличността й за всеки човек на територията на съответната държава. Когато една държава защитава своята територия, тогава не можете да изключите който и да било гражданин, живеещ на територията, от услугата за защита. Не е по-различно и ако към страната се присъедини още един човек, тъй като целият регион е защитен, този допълнителен гражданин потребява услугата, но цялоста и защитата доставяни от услугата, остават едни и същи за всеки човек на територията.

2. Управление на външните фактори

Един от най-критичните и дискутирани въпроси е управлението и намесата във външните фактори. Тези външни фактори могат да бъдат както положителни, така и отрицателни. Обикновено положителните външни фактори се управляват от държавни дружества или от силно регулирани публични/частни такива. Повечето от отрицателните външни фактори обикновено се смекчават с помощта на закони, ограничения и стандарти.

Проблемите с външните фактори могат да включват и систематичен „пазарен провал“. Това се случва особено когато индивидуалните стимули не водят до цялостни рационални резултати. Тези пазарни недостатъци често се развиват до определен момент, докато правителството се намеси и наложи да регулация.

Примери: Най-често срещаните области, в които правителствата управляват положителните външни фактори, са здравеопазването, образованието, но също и сфери като опазването на околната среда. От друга страна, може да има и отрицателни външни ефекти, които да бъдат управлявани. Например прекомерен улов на риба, глобално затопляне и други области, за които трябва да се регулират за доброто на всички.

3. Правителствени разходи

Правителствата могат да действат като водещ двигател за конкретни инвестиции и дори за отрасли. Това започна едва наскоро, в средата на ХХ век, когато държавните разходи започнаха да се превръщат в истински двигател на икономиката.

Примери: През последните години сме свидетели на огромни инвестиции в нови технологии. Германия например финансира 10 млрд. евро за инвестиции в стартиращи предприятия, за да помогне на закъснели държавни стартъпи да разширят дейността си. Те се надяват, че този държавен стимул ще доведе до разрастване на бизнеса, повече работни места, но и до съинвестиране на 20 млрд. евро от частни инвеститори, които ще бъдат привлечени от подкрепата на правителството.

4. Разпределение на доходите

Един от най-наболелите и трайни проблеми в политическата сфера. Това включва регулиране на пазара, осигуряване на минимални доходи, осигуряване на повече „равенство“, но и гарантиране на възможно най-близко разпределение на доходите. Това означава също така да се вземе от богатите и да се разпредели между бедните.

Пример: Данъкът върху доходите е може би най-известната мярка за осигуряване на по-голямо равенство. Макар че в повечето страни правителството облага по-ниските доходи с малки или почти никакви данъци, обикновено богатите плащат по-голям дял от доходите си.

5. Държавен бюджет

Грижата за дефицита, контролът върху разходите и приходите, е основната роля на едно правителство. Приходите най-често се получават от данъци и такси, докато разходите са предимно за образование, социално осигуряване, национална сигурност и административни разходи.

Пример: Повечето държави имат бюджет, който договарят на всеки законодателен период. В този бюджет те очертават целта си за дефицита, инвестициите, които възнамеряват да направят, и икономиите, които планират да реализират.

6. Данъчно облагане

Всички функции на правителствата се нуждаят от финансиране, както и от преразпределение. Без значение дали става дума за предоставяне на обществени блага като образование, разходи за инфраструктура или разпределение на доходите. Всички разходи трябва да бъдат „спечелени“ по някакъв начин. За едно правителство е ключова ролята да определи данъчната система и нейния ефект върху икономиката, социалното равенство, но и върху други фактори като конкурентоспособността и др. Тази тема е една от най-дискутираните и води и в международен план до много напрежение, когато се появяват така наречените „данъчни убежища“.

Пример: Данъкът върху доходите, данъкът върху недвижимите имоти, корпоративният данък и много други данъци се използват, за да се предостави на държавата дял от придобитата стойност, която може да се използва за предоставяне на основни услуги, но и за разпределение, ако има неравенства.

7. Социално осигуряване

В условията на нарастващите опасения за съвременния колониализъм и растящо социално неравенство, призивът за социална сигурност никога не е бил по-силен. Повечето от нас познават социалното осигуряване само от своите родители, баби и дядовци, които получават пенсията си от държавата, за да не се притесняват да работят, когато остареят. В много държави тази социална сигурност обхваща и безработицата поради здравословни проблеми или други причини. Когато разглеждаме дигиталният свят, също така базовият доход набира скорост, тъй като много хора се опасяват, че гигантският технологичен свят увеличава безработицата, което кара хората да се страхуват за своя базов доход.

Пример: Пенсионното осигуряване и осигуряването за инвалидност са двата основни стълба на социалното осигуряване, които можете да откриете в почти всяка страна по света.

Бъдещите роли на правителството могат да се променят

Както виждаме, правителствата трябва да взимат решения в множество различни сфери. Повечето проблеми също така могат да бъдат решени едва след като възникнат, още повече че такъв е случаят с управлението на външните фактори, социалното неравенство или пазарните неуспехи. Правителството се намесва само при възникването на структурни проблеми. Този метод на реакция причинява повечето правителства много проблеми, тъй като резултатите от взетите решения могат да се забележат след дълго време, и в повечето случаи правителствата успяват да направят корекции твърде късно.

Може би е време правителствата да поемат нови отговорности.

  • Помощ на гражданите при вземането решение
  • Социално инженерство
  • Сътрудничество, вместо на политизиране
  • По висока активност на въвеждане на нови решения за нови проблеми
  • Проактивно предотвратяване на известни бъдещи външни фактори

Един от примерите за подобен проактивен стил на управление може да се намери в Швеция, където прозренията на поведенческата икономика са използвани за новото разработване на системата за социална сигурност на Швеция, правилата за даряване на органи и много други. Това може да бъде ключова роля в бъдеще, когато ние като общество трябва да бъдем проактивни в проектирането на бъдещето.

Може би бързият темп на нашето време ще се нуждае и от нов начин на управление. Лидери, които активно водят към по-добро бъдеще за всички, вместо мениджъри, които просто се опитват да реагират и да поправят въз основа на миналото.

Benjamin Talin, a serial entrepreneur since the age of 13, is the founder and CEO of MoreThanDigital, a global initiative providing access to topics of the future. As an influential keynote speaker, he shares insights on innovation, leadership, and entrepreneurship, and has advised governments, EU commissions, and ministries on education, innovation, economic development, and digitalization. With over 400 publications, 200 international keynotes, and numerous awards, Benjamin is dedicated to changing the status quo through technology and innovation. #bethechange Stay tuned for MoreThanDigital Insights - Coming soon!

Comments are closed.