21 съвета за повече разнообразие – изграждане на разнообразна корпоративна култура

Ефективно прилагане на марката на работодателя и многообразието и включването

Какво можете да направите, за да създадете по-разнообразна фирмена култура, да укрепите работната атмосфера и да станете по-привлекателни за потенциалните служители? Ето 21 съвета за прилагане на многообразието и приобщаването.

Не може да се отрече, че разнородните екипи са по-успешни от еднородните. Проучване на изследователи от Мичиганския университет установява, че разнообразието води до по-високи нива на креативност и иновативност и че вероятността разнородните екипи да предложат идея за нов продукт или услуга е с 25% по-голяма. В допълнение към положителните ефекти върху клиентите, разнородният състав на екипа има и много положителни ефекти върху съответната фирмена култура и работодателската марка. В тази статия ще научите как да интегрирате разнообразието във вашата компания и защо то е толкова важно.

Index

Защо разнообразието укрепва фирмената култура?

От една страна, разнородните екипи са по-склонни да оспорват статуквото и да внасят нови идеи, като винаги допринасят за вътрешните подобрения. Това е така, защото хората от различни среди носят различни перспективи. Също така е по-вероятно да разпознават грешки, защото е по-малко вероятно да формират предразсъдъци въз основа на собствения си опит и приключения, които преобразяват начина на гледане на нещата. По подобен начин има по-малко предразсъдъци спрямо колегите, което има хармонизиращ ефект върху груповата динамика в екипите и по този начин укрепва структурата на екипа и корпоративната култура.

Други предимства на разнообразните екипи:

  • Те правят работодателите по-привлекателни и по този начин противодействат на недостига на квалифицирани работници.
  • Те засилват гъвкавостта и адаптивността на членовете на екипа
  • Разнообразните екипи откриват нови целеви групи и пазари

Първи стъпки за по-голямо разнообразие

1. Проверете числата – на какво ниво сме?

За да разберете колко разнообразна (или не) е вече вашата организация, е полезно да съберете данни и да анализирате текущото състояние. Това може да се направи чрез съществуващи данни, като например анализ на възрастовата структура, интервюта, фокус групи или проучвания сред служителите. Резултатите от тези вътрешни проучвания предоставят ценна информация за разработване на съобразени с нуждите на вашата компания мерки.

2. Намерете своя личен начин за прилагане на разнообразието

Разбира се, желателно е да се засили всякакъв вид разнообразие в компанията, но това е и въпрос на бюджет и капацитет. Затова си задайте въпроса: Запитайте се какво всъщност означава разнообразието за вашата компания или за вас лично? Дали това е повече жени на отговорни позиции? Означава ли по-малък брой служители на Müllers & Maiers в екипа в Германия? Дали това е повече баланс между половете, етническия произход, възрастта, сексуалната ориентация…? Какъв вид многообразие се има предвид и трябва да се прокарва, може да варира в различните отрасли и компании и е свързано с различните култури, ценности и реални състояния в организациите. Намерете своя индивидуален път.

3. Определете своето виждане за разнообразието

След като сте обмислили какво означава за вас разнообразието на работното ви място, е важно да го изразите с думи, като дефиниция или визия за разнообразието в цялата компания. Това осигурява ориентация за всички служители и ръководители и създава прозрачност за целите, които компанията иска да постигне със своята стратегия за многообразие.

4. Поставяне на ясни цели и задачи

Целите и задачите на стратегията за многообразие на компанията трябва да бъдат възможно най-конкретни и измерими. Само така може да се каже по-късно дали мерките действително са имали желания ефект. Подходът SMART (Specific, Measurable, Achievable, Realistic and Time-bound – конкретни, измерими, постижими, реалистични и обвързани със срокове) е особено полезен тук.

5. Уверете се, че всички са на борда

Успехът на стратегията за многообразие зависи до голяма степен от това, доколко добре тя е заложена в компанията. За да се гарантира това, е важно представители на всички управленски нива да участват в разработването и прилагането и да са убедени в това – като се започне от главния изпълнителен директор, стигне се до изпълнителните директори, отдел „Човешки ресурси“ и т.н. Трябва да съставите списък на всички заинтересовани страни, които трябва да бъдат информирани. Също така, проактивно искайте помощ, тъй като подобен проект може да се управлява само в екип.

Изпълнение на дейностите

6. Назначаване на служител или екип по въпросите на многообразието

За много компании се оказа полезно да назначат централно лице за контакт или дори цял екип за всички въпроси, свързани с многообразието. Това могат да бъдат служители от различни отдели, които вече са работили активно в областта на многообразието и имат добър поглед върху структурите на компанията.

7. Комуникиране на стратегията за многообразие вътрешно и външно

След като компанията определи своята визия за многообразието и постави конкретни цели, е важно да ги съобщи на всички служители. Това може да стане чрез вътрешни канали, като интранет, електронна поща или плакати, но също така и на екипни срещи или събития в кметството. Във външен план за това са подходящи уебсайтът на компанията или каналите на социалните медии. По този начин не само настоящите служители научават за мерките, но и кандидатите и клиентите добиват представа за това колко сериозно компанията приема многообразието.

8. Обучение на мениджъри и супервайзори

Важна целева група в компаниите, когато става въпрос за прилагане на стратегия за многообразие, са мениджърите и ръководителите. Те играят ключова роля в даването на пример, създаването на осведоменост и утвърждаването на темата в ежедневната работа. Затова курсовете за обучение по многообразие за тези групи често са част от програмите на компаниите.

9. Въвеждане на гъвкави модели на работа

Гъвкавите модели на работа предлагат на служителите по-голяма свобода по отношение на начина и времето на работа. Това повишава удовлетворението и мотивацията и в същото време допринася за

10. Създаване на приобщаваща среда

След като сте започнали да увеличавате разнообразието на работното си място, е важно да създадете среда, която е приобщаваща за всички служители. Ето няколко неща, които можете да направите, за да направите работното си място по-приобщаващо:

11. Насърчаване на откритата комуникация

Насърчавайте служителите да общуват открито помежду си за своите преживявания и гледни точки. Това ще спомогне за по-доброто разбиране на предизвикателствата, пред които са изправени различните групи хора, и начините за тяхното преодоляване.

12. Насърчаване на уважението към всички служители

Уважението е от съществено значение на всяко работно място, но е особено важно в разнообразна среда. Уверете се, че всички служители се чувстват уважавани, независимо от техния произход или идентичност.

13. предлагане на обучение по въпросите на многообразието и приобщаването

Предложете обучение на всички служители по теми, свързани с многообразието и приобщаването. Това ще помогне да се гарантира, че всички са наясно с проблемите и знаят как да избегнат неволно предизвикване на обида.

14. Бъдете отворени за обратна връзка

Създайте среда, в която служителите се чувстват комфортно да дават обратна връзка за опита си с разнообразието на работното място. Това ще ви помогне да идентифицирате областите, които се нуждаят от подобрение.

15. Отбелязвайте различията

Празнувайте разнообразния произход и идентичност, представени на работното ви място. Това ще ви помогне да създадете положителна и приобщаваща среда за всички служители.

Актуализирайте стратегията си за набиране на персонал

Съществуват редица начини, по които компаниите могат да набират разнообразни служители. Ето някои от тях:

16. Разширете усилията си за набиране на персонал извън обичайните си канали

Ако набирате персонал само от едни и същи места, няма да получите разнообразни кандидати. Положете усилия да се свържете с недостатъчно представени групи, като например жени, малцинства и ЛГБТК+ лица. Съществуват редица онлайн борси за работа, които се фокусират върху разнообразието, като Diverse Jobs и InHerSight. Можете също така да си партнирате с организации, които се фокусират върху разнообразието в областта на технологиите, като Code2040 или Girls Who Code.

17. Прегледайте описанията на длъжностите си за предубеденост

Възможно е описанията на длъжностите ви неволно да изключват определени групи хора. Например, ако използвате езика на половете (като „той или тя“) или споменавате специфични квалификации, които всъщност не се изискват за работата, може да възпрете квалифицираните кандидати да кандидатстват.

18. Бъдете гъвкави по отношение на изискванията си за наемане

Ако разглеждате само кандидати с определена степен на образование или опит, вероятно изключвате много квалифицирани кандидати. Вместо това се съсредоточете върху уменията и качествата, които действително се изискват за длъжността, и разгледайте кандидати, които може да нямат обичайната квалификация, но имат потенциал да се справят успешно с тази роля.

19. Разнообразяване на комисията за интервюта

Групата за интервюта трябва да отразява разнообразието на вашата компания. Това ще помогне да се гарантира, че всички кандидати ще бъдат третирани справедливо и ще имат равни възможности да се изявят.

20. Задавайте целеви въпроси

Когато провеждате интервюта с кандидатите, задавайте въпроси, които ще ви дадат представа за техния опит с разнообразието. Например можете да ги попитате за момент, в който им се е налагало да работят с човек от различен произход, или как биха се справили в ситуация, в която са единственият човек от тяхната група в стаята.

21. Бъдете наясно със собствените си пристрастия

Всички ние имаме несъзнателни предразсъдъци, които могат да повлияят на вземането на решения. Важно е да сме наясно с тези предразсъдъци, за да им противодействаме превантивно, не само по време на процеса на наемане. Обучението по несъзнателни предразсъдъци помага да се разкрият собствените предразсъдъци.

Заключение

Това са само няколко начина, по които компаниите могат да привлекат повече разнообразни кандидати. Превръщането на фирмената култура в по-приобщаваща може да бъде предизвикателство, но си заслужава усилията. Предприемането на стъпки за увеличаване на разнообразието и създаване на приобщаваща среда не само подобрява живота на служителите, но и прави компанията по-успешна – както в ежедневната работа с клиентите, така и чрез положителното въздействие върху брандинга на работодателя и вашата стратегия за брандинг на работодателя.

Какво чакате? Погледнете темата.

I am Johanna Ehses, I am an expert in employer branding. My focus is on supporting SMEs in attracting and retaining talent and strengthening the corporate culture. With my clients, mainly from IT and consulting, I work both internally on the development of the corporate culture and EVP - and externally on aspects such as the career site and social media. My approach is strategic and data-driven in order to use resources effectively and optimally. As I am passionate about Employer Branding, I also want to share my knowledge and promote the topic in Europe and beyond.

Comments are closed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More