5 неща, които научихме от дигиталната трансформация през последните 5 години

На какво ни научи 5-годишната практика в областта на дигиталната трансформация?

Дигиталната трансформация от години е нарицателно за света на ИТ. Това е достатъчна причина да разгледаме по-отблизо какво се е случило на практика след появата на тази тенденция и каква роля играят и ще играят в бъдеще интелигентните технологии.

Очакванията на клиентите се промениха значително през последните пет години. Клиентите вече очакват персонализирани отговори в реално време, по-голяма лекота на използване и леснодостъпни дигитални и мобилни канали. С промяната на очакванията на клиентите се променят и стратегиите на компаниите за дигитална трансформация и разбирането им за това какво работи и какво не.

Организациите от различни сектори развиват своите стратегии за дигитална трансформация, за да отговорят на променящия се свят, като дигитализират документи в реално време, използват мобилни възможности, дават възможност на служителите да използват нови технологии и ускоряват инициативите за автоматизация на предприятията. Ето пет от най-важните уроци, които научихме от дигиталната трансформация през последните пет години.

1. Автоматизацията на настолни компютри не е равносилна на дигитална трансформация.

Отминаха дните, когато автоматизацията на настолни компютри беше синоним на дигитална трансформация. Днес инициативите за дигитална трансформация са цялостни. Те обхващат различни работни процеси, свързват различни системи и са интегрирани в цялата компания. Те обхващат и по-сложни случаи на използване, които оказват влияние върху организацията по критични за бизнеса начини – от ангажираност на клиентите, финансови операции и спазване на изискванията до потребителско изживяване.

Дигиталната трансформация еволюира от изолирани, ad hoc и дребномащабни проекти за автоматизация към инициативи, които са по-стратегически и засягат всеки аспект на бизнеса.

2. Мобилните канали вече не са просто „нещо хубаво“.

Докато преди пет години мобилните предложения бяха лукс, сега те са основен канал. Много организации са възприемали мобилните услуги като нещо хубаво или като предложение, предназначено за по-младото поколение технически грамотни потребители. Сега обаче, когато безконтактните трансакции са норма, предложенията, които включват мобилно улавяне и мобилно включване, са задължителни, за да отговорят на нуждите на новия потребител, който е ориентиран към дигиталните технологии.

От депозирането на чекове до подаването на заявления – мобилните услуги могат да допринесат за удобство, достъпност и простота. Компаниите, които използват мобилните възможности и ги свързват безпроблемно с бек енд системите, са в добра позиция да подобрят изживяването на клиентите и да увеличат тяхната лоялност.

3. Изкуственият интелект създаде нови възможности

… особено нови възможности за извличане на информация от процеси и откриване на процеси

Преди пет години не беше необичайно методите за откриване на процесите в една организация да се определят от индивидуални срещи, наблюдения от първа ръка и ръчен анализ. Не е нетипично бизнес лидерите да картографират процесите с помощта на листчета.

Сега обаче компаниите се обръщат към машинното самообучение и прогнозния анализ, за да откриват и анализират по-точно своите процеси. Според проучване на Forrester, проведено през първото тримесечие на 2020 г., 28% от компаниите планират да разширят използването на технологиите за извличане на информация от процеси и интелигентност на процесите. Стана ясно, че такива технологии са необходими за надеждно разбиране на процесите в реално време и на процесите в базите данни.

Технологиите за анализ на процесите направиха откриването и анализа на процесите бързи и изчерпателни, което дава възможност на организациите да вземат стратегически решения, основани на факти, в своите инициативи за дигитална трансформация, а не просто да разчитат на предположения.

4. Обработката на документи се извършва в реално време

В миналото много компании смятаха, че е достатъчно просто да дигитализират съдържанието. Вече е широко известно, че дигитализацията е само началото. Организациите трябва също така да знаят как да генерират максимална стойност от своите дигитализирани документи, включително да трансформират неструктурираното съдържание в данни, които са осезаеми и могат да доведат до видими бизнес резултати.

Днес обработката на документи се извършва на четири етапа. Първият е дигитализацията , който включва премахване на хартията и дигитализиране на архивите и входящите данни. Вторият и третият етап са класифициране, извличане и оптимизиране: това включва намаляване на ръчните дейности и използване на технологии за машинно самообучение, които са в състояние непрекъснато да се учат от съдържанието на документите. За да се достигне до четвъртия етап, е необходимо да се интегрира интелигентна автоматизация в критичните за бизнеса работни процеси по начин, който позволява обработка от край до край от инструменти за интелигентно съдържание.

Напредъкът в технологиите превърна обработката на документи в процес в реално време, а не във функция, която се изпълнява отделно от основните работни потоци. Благодарение на възможностите на технологиите за интелигентно съдържание, включително изкуствен интелект (AI), машинно самообучение (ML) и оптично разпознаване на символи (OCR), улавянето и обработката на документи вече не е последваща мисъл, а е интегрирано директно в процесите. Все по-често събирането и обработката на документи се извършва директно в точката на взаимодействие с клиента, където бързият и безпроблемен достъп до данни е от съществено значение.

5. Бизнес потребителите играят по-голяма роля

Приемането на дигиталната трансформация вече не е само за технически грамотните хора. Благодарение на no-code и low-code решенията, обикновените бизнес потребители имат възможност да играят по-голяма роля в инициативите за дигитална трансформация. Low-code решенията улесняват създаването, изпълнението и оптимизирането на проекти, като същевременно си сътрудничат с дигитални служители, дори без умения за програмиране или технически опит. Тези решения осигуряват по-голяма независимост от ИТ отдела, изместват фокуса към центровете за върхови постижения и дават възможност на служителите да използват съвременни технологии, за да трансформират своите организации.

Перспективи за следващите 5 години

Интелигентните технологии ще продължат да играят важна роля в стратегиите за дигитална трансформация и ще влияят на начина ни на работа. Те ще окажат влияние и върху начина, по който идентифицираме и реализираме инициативи с висока стойност, които имат най-голямо въздействие върху оперативната ефективност, иновациите в услугите и ангажираността на клиентите. Организациите, които непрекъснато възприемат новите технологии и разработват интегрирани и цялостни стратегии за дигитална интелигентност, ще бъдат в най-добра позиция да станат пазарни лидери през следващите пет години.

    Markus Pichler ist Vice President of Sales Europe und verantwortlich für die Entwicklung von Lösungsstrategien für den direkten und indirekten Vertrieb bei ABBYY. Markus verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Softwarebranche mit Fokus auf ECM, Informationserfassungs- sowie Daten- und Dokumentenmanagementprojekten. Er ist Experte auf dem Gebiet der Digitalen Transformation und bei der Analyse und Automatisierung traditioneller Geschäftsprozesse mithilfe KI-basierter Technologien.

    Comments are closed.