Таксономия на ЕС – набор от правила за устойчива класификация и значението й за здравеопазването и социалната икономика

Устойчиво управление - предизвикателства и потенциал за здравната и социалната икономика

Като част от „зелената сделка“ през 2020 г. беше въведен централен градивен елемент: Таксономия на ЕС. От началото на 2022 г. влиза в сила „Плана за действие: Финансиране за устойчив растеж“, който оказва въздействие и върху здравната и социалната икономика.

От началото на тази година Таксономия на ЕС е ключов компонент на „зелената сделка“ на ЕС. Регламентът беше приет от Европейската комисия през 2020 г. Той е част от „Плана за действие за финансиране на устойчив растеж“, който Европейската комисия представи през март 2018 г. Целта е капиталовите потоци да се насочат към екологично устойчиви икономически дейности.

Целта на таксономията е да стимулира намаляването на вредните за околната среда парникови газове: За да се постигне значително намаление на емисиите на CO2, е необходима благоприятна за климата трансформация на всички икономически сектори – в това начинание трябва да се насочат повече частни инвестиции. Това превръща устойчивостта в критерий за управление на риска във финансовия сектор.

Досега таксономията на ЕС предизвика обширни и интензивни дискусии. Един от спорните моменти са плановете за класифициране на ядрената и газовата енергия като устойчива. Критиците смятат, че това е горчив провал за опазването на климата – мненията на страните от ЕС са различни. И много компании се питат: Засегнати ли ни Таксономията на ЕС и какво означава тя за нас? Какви са задълженията, за кого и кога? Как мога да се подготвя? Какво ми е необходимо за това?

Какво представлява Таксономията на ЕС?

С регламента за „екологичната“ таксономия (накратко: таксономия) Европейската комисия иска да определи кои икономически дейности ще бъдат класифицирани като екологично устойчиви в бъдеще. Това има за цел да създаде основа за насочване на капитала към устойчиви инвестиции, т.е. към тези икономически дейности, които са класифицирани като екологично устойчиви.

По принцип дадена икономическа дейност се класифицира като екологично устойчива по смисъла на Регламента за таксономията, ако отговаря на четири критерия:

 1. Дейността има значителен принос за постигането на поне една от шестте екологични цели.
 2. Дейността не води до значително увреждане на дадена екологична цел.
 3. Икономическата дейност отговаря и на определени минимални социални стандарти. Сред тях са Ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека или Международната декларация за правата на човека.
 4. Дейността е в съответствие с определените технически критерии за оценка. Те могат да се използват за оценка на това дали дейността допринася значително за постигането на дадена екологична цел или значително пречи за дадена екологична цел.

6 Екологични цели според Таксономията на ЕС

 • опазване на климата,
 • адаптиране към изменението на климата,
 • устойчивото използване и опазване на водните и морските ресурси,
 • прехода към кръгова икономика,
 • предотвратяване и намаляване на замърсяването на околната среда, и
 • защита и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

Цялата таксономия се състои от Регламент за таксономията и от други делегирани регламенти. За двете екологични цели „опазване на климата“ и „адаптиране към изменението на климата“ критериите за техническа оценка за определени икономически дейности са на разположение от декември 2021 г. През тази година предстои да бъдат приети допълнителни правни актове относно другите цели в областта на околната среда.

Значение на таксономията за здравната и социалната икономика

Таксономията дава нова насока на банките и техните клиенти – дружествата, които имат нужда от финансиране, тъй като критериите, заложени в таксономията, вече са залегнали в европейското законодателство и също така са в основата на други области, които засягат например устойчиви финансови продукти, отчитане или нови надзорни разпоредби за финансовата индустрия. Поради тази ориентация към финансовите и капиталовите пазари, предприятията от сферата на здравната и социалната икономика са косвено засегнати.

Критериите за техническа оценка представляват основен етап по пътя към прилагането на Регламента за таксономията. Поради това те ще бъдат разгледани по-подробно по-долу:

В критериите за техническа оценка за двете екологични цели „опазване на климата“ и „адаптиране към изменението на климата“ се разглеждат само онези икономически дейности, които могат да допринесат значително за постигането на европейските цели в областта на климата. Това включва, наред с другото, сектора „строителство и недвижими имоти“, тъй като според Европейската комисия сградите представляват 40% от потреблението на енергия и 36% от емисиите на CO2 в Европейския съюз.

Критериите за техническа оценка са достъпни за всички икономически дейности, свързани със строителството и сектора на недвижимите имоти, които включват ново строителство, обновяване на съществуващи сгради, инсталиране, поддръжка и ремонт на енергийно ефективно оборудване, зарядни станции за електрически превозни средства в сгради или технологии за възобновяема енергия, както и придобиване и собственост върху сгради. Те могат да се използват за проверка дали се считат за „екологично устойчиви“ и следователно „съответстващи на таксономията“.

1. Опазване на климата: енергийна ефективност и използване на материали

Сградите – например лечебни заведения, болници или дори дневни центрове – играят централна роля в здравната и социалната икономика, тъй като повечето предприятия притежават и недвижимите имоти, които използват, и следователно трябва да се справят с поддръжката, обновяването или придобиването на други сгради.

Критериите за техническа оценка, използвани за определяне на това дали дадена икономическа дейност, например в областта на новото строителство, има значителен принос за опазването на климата и дали не застрашава в значителна степен някоя от екологичните цели, са ясно описани. Те включват праговете, които трябва да бъдат постигнати по отношение на търсенето на първична енергия, и тяхната проверка или идентифицирането на физически рискове, свързани с климата, които са съществени за дейността. Такива рискове могат да включват топлинни или студени вълни, горски и полски пожари или обилни валежи. При условие че множеството определени критерии са изпълнени в тяхната цялост, икономическата дейност може да бъде класифицирана като екологично устойчива (за екологичната цел „опазване на климата“).

2. Адаптиране към изменението на климата: подготовка за нови климатични рискове

Критериите за техническа оценка на нова сграда, които се използват, за да се определи дали дадена икономическа дейност има значителен принос за адаптирането към изменението на климата, включват проверка дали дейността прилага решения, които значително намаляват значителните физически рискове, свързани с климата. Дружествата в сферата на здравеопазването и социалната икономика трябва да се съсредоточат повече върху тези рискове и да се подготвят за възможни екстремни метеорологични явления, тъй като благосъстоянието и защитата на пациентите и персонала са от първостепенно значение.

Освен това трябва да се определи дали стопанската дейност не води до значително влошаване на дадена екологична цел. За тази цел са предвидени и технически критерии за оценка, като например прагове за максимално потребление на първична енергия.

3. Значение на икономическите дейности, съответстващи на таксономията

Класификацията на това дали икономическите дейности съответстват на таксономията, както бе споменато по-горе, ще играе по-силна роля в бъдеще в задълженията за прозрачност на големите дружества, както и на банките. Другите регулаторни и надзорни изисквания, които все още се подготвят, също предполагат, че класификацията по отношение на таксономията също ще окаже влияние върху капиталовата адекватност или оценката на риска при финансирането.

Перспективи за бъдещето

През годината ще бъдат публикувани допълнителни критерии за техническа оценка на останалите четири екологични цели, така че могат да възникнат допълнителни аспекти за сградния сектор. Европейската комисия редовно ще преразглежда критериите за оценка на Регламента за таксономията и при необходимост ще ги адаптира. Всички заинтересовани страни трябва да следят за промените.

Прозрачност в нефинансовите отчети

Доколкото компания от сферата на здравната и социалната икономика е задължено да представи нефинансов отчет, в бъдеще трябва да бъдат изпълнени и новите изисквания за прозрачност по смисъла на Регламента за таксономията.

Задачи за компаниите от здравната и социалната икономика

 • Проучване дали е необходимо и възможно енергийно обновяване/реновиране на съществуващите сгради
 • Ако е необходимо, да се изведат потенциални мерки, които могат да бъдат приложени в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план.
 • Разглеждане на съдържанието на таксономията, т.е. нейните критерии като цяло и по-специално критериите за цялостна техническа оценка на сгради:
 • Сертификат за енергийни характеристики (EPC)
 • Проверка на информационните листове за продуктите на някои санитарни уреди по отношение, наред с други неща, на водния поток
 • Анализ на физическите рискове, свързани с обекта
 • Извеждане на мерки за намаляване на рисковете или за подготовка за справяне с неизбежните рискове
 • Дружества, които са задължени да представят нефинансов отчет Анализ на данните, които трябва да се съберат по отношение на Наредбата за таксономията

Автор: д-р Астрид Херман, Ръководител на отдел КСО и устойчиво финансиране, Evangelische Bank

Die Evangelische Bank eG ist als genossenschaftlich organisiertes, modernes Kreditinstitut die nachhaltig führende Spezialbank für Kunden aus Kirche, Diakonie, Gesundheits- und Sozialwirtschaft sowie für alle privaten Kunden mit christlicher Werteorientierung. Als spezialisierter Finanzdienstleister bietet die Evangelische Bank neben dem exzellenten Branchen-Know-how auch umfassende Finanzlösungen für den kirchlich-diakonischen und sozialen Bereich. Mit einer Bilanzsumme von 8,38 Mrd. Euro zählt sie zu den größten Genossenschaftsinstituten in Deutschland. In ihrem Kerngeschäft finanziert sie soziale Projekte aus den Bereichen Gesundheit, Altenpflege, Jugend- und Behindertenhilfe, Bildung, bezahlbarer Wohnraum sowie privater Wohnbau und investiert in Vorhaben, Unternehmen und Institutionen, die zur Bewahrung der Schöpfung einen positiven Beitrag leisten. Sie setzt sich für eine nachhaltig lebenswerte Gesellschaft ein. Die Evangelische Bank richtet ihr unternehmerisches Handeln nach den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals – SDGs) und nach den anspruchsvollen EMASplus - Kriterien aus.

Comments are closed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More