Данните във възход – данните като стратегически ресурс на организациите

Разбиране на използването и стойността на данните като стратегически елемент на компанията

Фразата „данните са новият петрол“ се използва във всяка организация и в различните сектори. Стойността на данните се превърна във фокус на много ръководители на ниво C и главни мениджъри и оттогава компаниите започнаха да събират колкото се може повече данни. Въпреки това става въпрос не само за събиране и структуриране на данни, но и за визуализиране и интерпретирането им, за да се подпомогне вземането на решения, основани на факти.

Науката за данните като създател на стойност

Данните се превърнаха в основен стратегически елемент на организациите. В близко бъдеще може да се окаже практически невъзможно за една организация да извършва стопанска дейност, ако не е изцяло – или поне частично – ориентирана към данните. Стратегическата стъпка е данните да се разглеждат като ключова бизнес стратегия, а не като чисто технически въпрос. Организациите, които са възприели този подход, доказват, че той работи, че са изключително успешни и най-често много печеливши.

Вече няма никакво съмнение, че науката за данните има потенциала да създава стойност, нови потоци от приходи и конкурентни предимства. В края на краищата всяка компания, която успее да извлече стойност от своите данни и да подобри ефективността си чрез анализа им, ще бъде единствената компания, която има достъп до тази конкретна информация. Следователно тя ще има предимство пред конкурентите си, дори ако те копират нейните продукти или наемат нейни служители.

Силата на данните, използвана в света на бизнеса, показва, че това е нещо повече от технически капацитет.

Тя е по-скоро основен въпрос от управленския дневен ред, който засяга множество аспекти от живота на компанията. Причината е проста: науката за данните може да добави стойност по различни начини, особено в три ключови области:

1. Подобряване на оперативната ефективност

Първо, данните могат да помогнат за подобряване на оперативната ефективност, като позволят на компанията да прави повече с по-малко средства. С помощта на данните можете да извлечете възможно най-голяма стойност от наличните ресурси, като рационализирате разходите и по този начин станете по-ефективни.

2. Допълнителни източници на приходи

Второ, данните могат да се използват за създаване на допълнителни източници на приходи. Много компании са създали нови продукти въз основа на анализ на данни или са монетизирали своите данни, като са ги продали на трети страни.

3. Получаване на конкурентни предимства

И на трето място, както беше отбелязано по-горе, ако дадена компания е в състояние да инвестира адекватно време, усилия и ресурси в науката за данните, тя може да получи допълнителни конкурентни предимства чрез прилагането на алгоритми за машинно самообучение, които стават все по-ефективни, тъй като се учат от подадените им данни.

Оперативна ефективност

Съществуват два възможни подхода за подобряване на оперативната ефективност: намаляване на разходите или увеличаване на приходите, генерирани от основната дейност на компанията.

В областта на човешките ресурси анализите могат да предскажат кога ценни специалисти са на път да напуснат – проблем, който обикновено не се открива, докато не стане твърде късно. Тъй като основните разходи на компанията за човешки ресурси произтичат именно от тази ситуация, способността да се предвиди оставката и да се предложи решение, преди служителят да направи карайния избор, ще доведе до по-голяма ефективност.

Подобна ситуация съществува и в областта на маркетинга, където една от основните трудности е определянето на най-добрия маркетингов микс за повишаване на ефективността на инвестициите. Науката за данните може да бъде използвана за намиране на оптималната комбинация и за нейното модифициране в отговор на външните условия. Такъв подход би увеличил обема на продажбите на компанията, като същевременно би запазил бюджета на маркетинговия отдел под контрол.

Друг чудесен пример е компанията UPS. Тази транспортна компания използва науката за данните и усъвършенствани географски алгоритми, за да оптимизира маршрутите си за доставка и да извършва прогнозна поддръжка на автопарка си. Вместо да чака превозното средство да се повреди и след това да извършва непланирани ремонтни дейности, UPS използва алгоритми, за да прогнозира вероятността от инциденти. В резултат на това компанията е в състояние да планира поддръжката на автопарка си по време на слаби периоди.

Трансформация на бизнеса

Пътуването на една компания в областта на науката за данните започва с мониторинг. След като е направила тази стъпка, тя е способна да извлича знания, които след това може да включи в своите операции. Най-напредналите компании в крайна сметка трансформират целия си бизнес, за да поддържат конкурентно предимство, базирано на данни.

Препоръките за продукти са по-нататъшна стъпка в еволюцията на науката за данните. Този подход не създава повече стойност за основния бизнес, но позволява на организацията да предложи различен продукт – продукт от данни – въз основа на наличните данни. Това е последната граница в усвояването на науката за данните и предполага нов етап на трансформация на бизнеса.

Подразделението за аеронавтика на General Electric дава още един добър пример. В началото на 80-те години на миналия век подразделението беше фокусирано изключително върху продажбата на двигатели и отношенията му с клиентите не стигаха по-далеч от това. Чрез вграждането на сензори в двигателите си GE успя да събира данни и да премине от транзакционни отношения с клиентите си към договорни отношения, основани на споразумения за ниво на обслужване. Тъй като GE знаеше вероятността даден материал да се счупи или да работи неправилно, както и разходите, свързани с подобни инциденти, продажбата споделя и риска с клиента, като по този начин се намалява общата цена на притежание. Освен това информационната асиметрия между GE и клиента поставя доставчика в по-силна позиция при преговорите.

Друг пример е телекомуникационната компания Telefónica, която по закон е задължена да съхранява цялата информация и данни, предоставени от интелигентни устройства, в продължение на пет години. Спазването на това изискване е свързано с разходи, които са неразривно свързани с основната дейност. В крайна сметка обаче Telefónica призна стойността на събраната информация, което я накара да създаде компания, наречена Smart Steps. Това, което започна като структурен разход, в крайна сметка се превърна в изцяло нов бизнес.

Следователно тенденцията е да се събират, структурират, стандартизират и трансформират данни, да се избира най-подходящият модел и най-важното – да се проектират визуализации, които улесняват вземането на по-ефективни и стойностни решения.

И така, кога ще започнете трансформация на бизнеса си и да  се възползвате от стратегия за данните?

Nicole Lontzek ist seit über einer Dekade in der Digitalbranche tätig. Ihre Karriere brachte sie unter anderem nach New York, Dublin und Zürich. Sie ist spezialisiert auf die digitale Vermarktung von B2B-Software Unternehmen. Derzeit ist sie in München als Head of Marketing bei CELUS, dem Pionier in der Elektronikentwicklungsautomatisierung für die Gesamtvermarktungstrategie verantwortlich. In ihrem Buch "Digitale Zeitmacher - was wir jetzt gewinnen" erläutert sie anhand positiver Beispiele die Möglichkeiten der Digitalisierung und zeigt auf, in welchen Bereichen wertvolle Lebenszeit eingespart werden kann. www.digitalezeitmacher.de

Comments are closed.